ขั้นตอนแรก

หลังจากที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก Eventpop เพื่อเริ่มสร้างอีเว้นท์ คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากดูที่มุมขวาบนสุดของเพจ คุณจะพบชื่อ Account ของคุณ ให้คลิก แล้วจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เลือก "Organizer's Dashboard"

ขั้นตอนที่สอง

ระบบจะพาคุณไปที่ My Organizer ให้คุณคลิกที่ Organizer ของคุณ

ขั้นตอนที่สาม

เมื่อเข้ามาใน Oganizer ของคุณแล้ว ให้ดูที่ด้านบนของเพจ จะมีเมนูหลากหลาย ให้คุณเลือก "Profiles & Settings"

ขั้นตอนที่สี่

หลังจากเข้ามาในเมนู Profiles & Settings แล้วให้คุณเลื่อนลงมาบริเวณตรงกลางของเพจ จะมี ส่วนให้อัพโหลดเอกสาร คือ Submitted Documents ให้คุณคลิกที่ "Upload Documents"

ขั้นตอนที่ห้า

ระบบจะพาคุณมาที่ Edit Organizer Settings เมนู Documents
ซึ่งการอัพโหลดเอกสาร คุณสามารถเลือกประเภทของ Organizer ได้ 2 รูปแบบคือ

  1. รูปแบบ บริษัท (Company)
    - Certificate of Company Registration / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
    - Director ID Cards / บัตรประจำตัวประชาชน
    - Certificate of VAT Registration / ภพ.20

  2. รูปแบบ บุคคล (Individual)
    - Director ID Cards / บัตรประจำตัวประชาชน

ภายหลังจากที่คุณอัพโหลดเอกสารแล้ว ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "Add" เพื่อส่งเอกสารให้กับ Eventpop พิจารณา

ขั้นตอนที่หก

หลังจากอัพโหลดเอกสารครบตามรูปแบบของ Organizer แล้ว ให้คลิกที่เมนู "Billing"
เพื่อเข้ามากรอกรายละเอียดของบริษัท หรือ บุคคล

วิดีโอแนะนำ การกรอก Billing Information

Did this answer your question?