All Collections
Organizer Settings | การตั้งค่าบัญชีผู้จัดงาน
อัพโหลดเอกสาร เพื่อยืนยัน Organizer
อัพโหลดเอกสาร เพื่อยืนยัน Organizer

การอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน / Upload documents to confirm organizer account

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

ขั้นตอนแรก

หลังจากที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก Eventpop เพื่อเริ่มสร้างอีเว้นท์ คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากดูที่มุมขวาบนสุดของเพจ คุณจะพบชื่อ Account ของคุณ ให้คลิก แล้วจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เลือก "Organizer's Dashboard"

ขั้นตอนที่สอง

ระบบจะพาคุณไปที่ My Organizer ให้คุณคลิกที่ Organizer ของคุณ

ขั้นตอนที่สาม

เมื่อเข้ามาใน Oganizer ของคุณแล้ว ให้ดูที่ด้านบนของเพจ จะมีเมนูหลากหลาย ให้คุณเลือก "Profiles & Settings"

ขั้นตอนที่สี่

หลังจากเข้ามาในเมนู Profiles & Settings แล้วให้คุณเลื่อนลงมาบริเวณตรงกลางของเพจ จะมี ส่วนให้อัพโหลดเอกสาร คือ Submitted Documents ให้คุณคลิกที่ "Upload Documents"

ขั้นตอนที่ห้า

ระบบจะพาคุณมาที่ Edit Organizer Settings เมนู Documents
ซึ่งการอัพโหลดเอกสาร คุณสามารถเลือกประเภทของ Organizer ได้ 2 รูปแบบคือ

  1. รูปแบบ บริษัท (Company)
    - Certificate of Company Registration / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
    - Director ID Cards / บัตรประจำตัวประชาชน
    - Certificate of VAT Registration / ภพ.20

  2. รูปแบบ บุคคล (Individual)
    - Director ID Cards / บัตรประจำตัวประชาชน

ภายหลังจากที่คุณอัพโหลดเอกสารแล้ว ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "Add" เพื่อส่งเอกสารให้กับ Eventpop พิจารณา

ขั้นตอนที่หก

หลังจากอัพโหลดเอกสารครบตามรูปแบบของ Organizer แล้ว ให้คลิกที่เมนู "Billing"
เพื่อเข้ามากรอกรายละเอียดของบริษัท หรือ บุคคล

วิดีโอแนะนำ การกรอก Billing Information

Did this answer your question?