ขั้นตอนแรก

ให้คุณเข้าไปที่ Event ของคุณ แล้วเข้าไปที่เมนู "Marketing Tools" [1.] แล้ว ไปที่เมนูย่อย "SEO & Analytics" [2.]

ขั้นตอนที่สอง

ให้คุณกรอกข้อมูลที่ช่อง "SEO / OG Title" [1.] (แนะนำให้ใช้ชื่อ Event ของคุณ กรอกลงในช่องนี้)

ถัดมาให้คุณกรอกข้อมูลที่ช่อง "Meta Description" [2.] แนะนำให้ใส่รายละเอียดไม่เกิน 156 ตัวอักษร เพื่อเป็นคำอธิบายรายละเอียดของ Event ของคุณใน Search Engine

และสุดท้ายให้คุณกรอกข้อมูลในช่อง "Meta Keywords" [3.] เพื่อให้เวลามีคนพิมพ์ในช่อง Search จะสามารถหา Event ของคุณเจอ ตาม Keywords ที่คุณได้ใส่เอาไว้ เช่น Event ของคุณชื่อ Eventpop Lesson 1 - คุณสามารถใส่ Keywords เป็น event,pop,lesson,1,one เป็นต้น โดยการแยกแต่ละ Keyword จะใช้เครื่องหมาย Comma (คอมม่า)

Did this answer your question?