วิธีการดู และ Export Sales Report

เพื่อให้การสรุปข้อมูลและตรวจสอบรายการบัญชีของคุณง่ายขึ้น

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago


สามารถเข้าไปได้ที่ Dashboard => Financial & Reports => "Sales Report"

ผู้จัดงานสามารถดู Overviews [1.] ของการขายบัตรทั้งหมด ได้จาก Section Overviews ซึ่งสามารถดูได้เป็น ณ เดือนปัจจุบัน และเดือนก่อนหน้านี้

ถ้าผู้จัดต้องการจะดู Sales Report ทั้งหมดว่าขายบัตรได้จำนวนเงินเท่าไหร่ของบัตรแต่ละประเภท พร้อมทั้งการแจกแจงรายละเอียดของการหักค่า Ticketing Fee หรือ Service Charge ซึ่งเป็นค่าบริการการใช้ระบบของ Eventpop สามารถทำได้โดยไปเลือกที่ Sales Reports และทำการเลือก Presets [2.] เป็น All และกด search หรือ สามารถกำหนด วัน/เดือน/ปี ถึง วัน/เดือน/ปี [2.] ที่ผู้จัดต้องการดูได้เช่นกัน

โดยผู้จัดงานสามารถดูรายละเอียดการขายบัตรในแต่ละประเภท พร้อมทั้งสามารถดูการหักค่าบริการของ Eventpop ได้โดยครบถ้วน

เพิ่มเติมคือ ผู้จัดงานสามารถ Export Sales Report [4.] ได้เป็นไฟล์สองรูปแบบ คือ .XLSX และ .CSV โดยสามารถไปที่ Dashboard => Financial & Reports => Sales Report => Actions => Export Sales Report 

Did this answer your question?