All Collections
Communication | การสื่อสารถึงผู้เข้าร่วมงาน
วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM) เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้จัดงาน
วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM) เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้จัดงาน

How to use customer CRM

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

ระบบฐานข้อมูลบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ซื้อทั้งหมดที่เข้ามาซื้อบัตรจากอีเว้นท์ต่างๆของผู้จัดงาน ซึ่ง "ข้อดี" ของการใช้ระบบ คือ ทางผู้จัดงานสามารถใช้เครื่องมือจากระบบเราเพื่อส่งอีเมลประชาสัมพันธ์งาน หรือใช้สื่อสารข้อมูลงานอีเว้นท์ เพื่ออัพเดตข่าวสารต่างๆกับฐานข้อมูลของคุณเอง

ตัวอย่างเช่น
คุณสามารถส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ว่ามีงานที่จัดขึ้นใหม่และน่าสนใจอย่างไร หรือส่งอีเมลเพื่อเชิญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เพื่อกระตุ้นยอดขายงานใหม่ๆของคุณ เป็นต้น

โดยผู้จัดงานสามารถเข้าเข้าระบบนี้ได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง

คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากดูที่มุมขวาบนสุดของเพจ คุณจะพบชื่อ Account ของคุณ ให้คลิก แล้วจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เลือก "Organizer's Dashboard" [1.]

ขั้นตอนที่สอง

ระบบจะพาคุณไปที่ My Organizer [2.] ให้คุณคลิกที่ Organizer [3.] ของคุณ

ขั้นตอนที่สาม

วิธีการใช้ฐานข้อมูล Customer CRM

หลังจากเข้ามาที่ Organizer จะพบเมนู Customer CRM [4.] ในหน้านี้จะเป็นการรวมฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่มีการซื้อบัตรหรือลงทะเบียนงานของคุณรวมอยู่ทุกงาน และจะมีจำนวนแสดงผลว่า ณ ปัจจุบัน คุณมีฐานลูกค้าจำนวนกี่คน

ในส่วนถัดมา [5.] เป็นส่วนที่ให้คุณสามารถเข้าไปสร้างอีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้

  • Home: แสดงฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เคยซื้อบัตรเข้ามา

  • Message Archive: เป็นส่วนที่สร้างอีเมลและเก็บอีเมลไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปได้

  • Schedule: ใช้กำหนดเวลาในการส่งอีเมล

  • Drafts: ใช้สร้างข้อความแบบร่างไว้ก่อนส่ง

และ [6.] สามารถตรวจสอบได้ว่าก่อนที่เราจะส่งอีเมลนั้นๆ จะเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของเรากี่คน
ซึ่งรายชื่อของลูกค้าต่างๆสามารถ Export [7.] เพื่อนำไปใช้ได้เช่นกัน


การจัดการและจำแนกข้อมูล

ในส่วนนี้คุณสามารถ Filter Customers [8.] คัดกรองกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้ตรงกับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ เช่น ชื่ออีเว้นท์ อายุ เพศ และสถานที่ เป็นต้น

และหากคุณกำหนด Filter เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสร้างอีเมลเพื่อจะส่งถึงลูกค้าที่คุณได้กำหนดไว้ด้วย ปุ่ม Send Email [9.] (หากคุณไม่ได้กำนด Filter ระบบจะทำการส่งอีเมลให้กับฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่คุณมีอยู่)

ฐานข้อมูลลูกค้า [10.]

ส่วนสุดท้าย คือฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เคยเข้ามาซื้อบัตรในทุกๆอีเว้นท์ของคุณ โดยเราจะเก็บข้อมูลให้ คือ ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, เบอร์โทร, อีเมล และสถานที่ โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผู้จัดงานสามารถเลือกและนำไปใช้ต่อได้เลย

ตัวอย่างระบบส่งอีเมล

Did this answer your question?