All Collections
Organizer Settings | การตั้งค่าบัญชีผู้จัดงาน
วิธีการตั้งค่าข้อมูลผู้จัดงาน
วิธีการตั้งค่าข้อมูลผู้จัดงาน

How to set your Organizer Information

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago


การตั้งค่าข้อมูลของผู้จัดงานเป็นส่วนสำคัญในการระบุว่าผู้จัดงานคือใครและทำงานเกี่ยวกับอะไรมาก่อนบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดงานเป็นที่รู้จักมากขึ้นเวลาเปิดขายงาน ซึ่งผู้จัดควรใส่ข้อมูลทั้งหมดก่อนเริ่มเปิดขายงาน ดังนี้

ขั้นตอนแรก

หลังจากที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก Eventpop เพื่อเริ่มสร้างอีเว้นท์ คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากดูที่มุมขวาบนสุดของเพจ คุณจะพบชื่อ Account ของคุณ ให้คลิก แล้วจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เลือก "Organizer's Dashboard" [1.]

ขั้นตอนที่สอง

ระบบจะพาคุณไปที่ My Organizer [2.] ให้คุณคลิกที่ Organizer [3.] ของคุณ

ขั้นตอนที่สาม

เมื่อเข้ามาใน Oganizer ของคุณแล้ว ให้ดูที่ด้านบนของเพจ จะมีเมนูหลากหลาย ให้คุณเลือก "Profiles & Settings" [4.] แล้วให้คุณคลิกที่ Edit [5.] หัวข้อ Profile 

ขั้นตอนที่สี่

เมื่อคุณคลิกเข้ามา จะพบหน้าเมนู Display หัวข้อ Organizer Details [6.] จากนั้นให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • ใส่ชื่อของบริษัทหรือบุคคลที่เป็นผู้จัดงานลงใน Organizer Name [7.]

  • คุณสามารถใส่ Description [8.] อธิบายข้อมูลของบริษัทคุณ ให้กระชับเข้าใจง่าย และได้ใจความ

  • ในหัวข้อ Profile ให้คุณใส่รูปภาพ Logo หรือ สัญลักษณ์บริษัทคุณบน Avatar โดยคลิก Upload an Image [9.]

  • ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในช่อง Phone [10.] ในกรณีลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Event

  • ใส่ Email [11.] ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน Event

หัวข้อ Organizer Social Networks [12.]

ให้คุณทำการใส่ข้อมูลช่องทางสื่อต่างๆ ของ Event (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้ปล่อยว่างไว้)

  • Website เว็บไซต์ที่ผู้ซื้อบัตรสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

  • Link to Facebook ลิงก์เฟซบุคของ Event คุณ

  • Twitter Account ชื่อบัญชีทวิตเตอร์ที่ผู้ซื้อบัตรสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

  • Line Account ชื่อ Line ID ที่ผู้ซื้อบัตรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับคุณได้

  • Instagram Account อินสตาแกรมที่ผู้ซื้อบัตรสามารถติดตามข่าวสารจาก Event ของคุณ

และสุท้ายอย่าลืม กด Save [13.] หลังจากใส่ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว

Did this answer your question?