All Collections
Financial and Reports | การเงินและรีพอร์ต
Payout | การถอนเงิน
วิธีการได้รับเงินจากช่องทางการชำระแบบ Bill Payment
วิธีการได้รับเงินจากช่องทางการชำระแบบ Bill Payment

How to get your balance (Bill Payment)

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

ช่องทางการนำเงินออกจากระบบด้วยวิธีนี้ จะต่างจากแบบ Credit/Debit Card
โดยทาง Eventpop จะเป็นผู้โอนเงินให้ผู้จัดงาน ระยะเวลาหลังจบงาน 2 สัปดาห์ภายในวันศุกร์

แต่คุณยังเข้าไปเช็คสถานะยอดเงินได้เช่นกัน โดยสามารถเข้าไปได้ที่ Dashboard => Financial & Reports => "Account Balance [1.]"

เมื่อเข้ามาในเมนูย่อย Account Balance เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถดูยอดจำนวนเงินในแต่ละส่วนทั้งหมดของ Event ของคุณ หัวข้อ Bill Payment [2.]

"Total Income [3.]" คือยอดเงินที่ได้จากการขายบัตรทั้งหมด ที่ได้ทำการหักค่า Ticketing Fee และ Service Charge เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ผู้จัดงานเป็นผู้ absorb ค่า Fee ต่างๆ

"Already Transferred [4.]" คือยอดเงินที่ Eventpop โอนเข้าบัญชีผู้จัดเรียบร้อยแล้ว

"On Hold [5.]" คือยอดเงินกำลังถูกตรวจสอบความถูกต้องอยู่
** หากงานอีเว้นท์ของคุณมีระยะการขายบัตรนานๆ และต้องการนำเงินออกก่อน เช่น เริ่มขายบัตรก่อนวันงาน 3 เดือนขึ้นไป อาจติดต่อ Salesteam ที่ดูแลคุณอยู่เพื่อกำหนดการนำเงินออกก่อนระยะเวลา เป็นต้น

หมายเหตุ: การกดเงินออกจากระบบจะ มีค่าธรรมเนียมจากทางธนาคาร ต่อครั้ง
ถ้ายอดเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อครั้ง ผู้จัดงานจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร 30 บาท 

ถ้ายอดเงิน เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป ต่อครั้ง ผู้จัดงานจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร 150 บาท (โดยระบบจะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากยอดที่ผู้จัดกดโอนเงิน)

Did this answer your question?