All Collections
Check-in Process | ขั้นตอนการเช็กอินบัตร ณ วันงาน
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Eventpop Check-in สำหรับเช็กอินบัตรเข้างาน
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Eventpop Check-in สำหรับเช็กอินบัตรเข้างาน

How to use Eventpop check-in application

Aomma Eventpop avatar
Written by Aomma Eventpop
Updated over a week ago

แอปพลิเคชัน Eventpop Check-in ใช้สำหรับสแกนเช็กอินบัตรเข้าร่วมงาน และตรวจสอบความถูกต้องของบัตรงานอีเวนต์นั้น ๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร หรือการวนบัตรเข้างาน

กดดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ปุ่มด้านล่าง 

ขั้นตอนที่ต้องเตรียมก่อนวันงาน คือ 

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Eventpop Check-in สำหรับ iOS หรือ สำหรับ Android โดยสามารถใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet

  2. ล็อกอินของอีเวนต์ของคุณด้วยรหัส Token อ่านวิธีสร้างรหัสล็อกอินได้ที่นี่

  3. เมื่อเข้าแอปฯ แล้ว กดปุ่ม "Check-in"

  4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอกล้องสำหรับการสแกน QR Code

  5. ในกรณี QR Code เลือน/สีจาง หรือผู้เข้าร่วมงานลืมนำ QR Code มา สามารถกด Search ที่รูปแว่นขยาย (มุมขวาบนของหน้าจอสแกน) เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าเจ้าของบัตรได้เช่นกัน

Tips: คุณสามารถตั้งค่าสแกนและเช็กอินบัตรอัตโนมัติได้ที่ปุ่ม "Change" มุมขวาล่างของจอสแกน >> เลือก เปิด/ปิด หัวข้อ Auto Check-in

หมายเหตุ:

  • การตั้งค่าเปิด Auto Check-in เหมาะสำหรับงานที่ผู้จัดงานไม่เคร่งการตรวจชื่อผู้เข้าร่วมงานว่าตรงกับบัตร E-ticket หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเช็กอินหน้างาน เช่น งานสาธารณะ หรืองานลงทะเบียนทั่วไป

  • ส่วนการตั้งค่าให้ทีมงานกดปุ่ม Check-in เอง (ปิด Auto Check-in) เหมาะสำหรับงานที่จำเป็นต้องตรวจข้อมูลเจ้าของบัตรให้ตรงกับข้อมูลบนบัตรประชาชน/พาสปอร์ต หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรตัวจริงได้ ในกรณีนี้สามารถป้องกันการปลอมแปลงบัตร หรือขายบัตรต่อให้ผู้อื่น

** เมื่อสถานะบัตรนั้น ๆในแอปพลิเคชันถูกเปลี่ยนเป็น "Already Check-in" แล้ว E-ticket หรือ QR Code นั้นจะไม่สามารถนำกลับมาสแกนซ้ำได้อีก โดยจะมีการแสดงข้อมูลวัน/เวลาขึ้นมายืนยันว่าบัตรดังกล่าวถูกเช็กอินใช้งานไปแล้ว

ดูวิดีโอการใช้งานเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านล่างนี้


Did this answer your question?