วิธีเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน

How to add your bank account for paid event

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

การเพิ่มและแก้ไขบัญชีธนาคาร (Bank Accounts)

เนื่องจากในระบบของ Eventpop สามารถให้ผู้จัดงานเปิดขายบัตรได้
ทั้งบัตรฟรีและบัตรเสียเงิน โดยในส่วนบัตรเสียเงินทางผู้จัดงานจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการโอนเงินที่ขายบัตรได้เข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีวิธีดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง

คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากดูที่มุมขวาบนสุดของเพจ คุณจะพบชื่อ Account ของคุณ ให้คลิก แล้วจะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เลือก "Organizer's Dashboard" [1.]

ขั้นตอนที่สอง

ระบบจะพาคุณไปที่ My Organizer [2.] ให้คุณคลิกที่ Organizer [3.] ของคุณ


ขั้นตอนที่สาม

เมื่อเข้ามาใน Oganizer ของคุณแล้ว ให้ดูที่ด้านบนของเพจ จะมีเมนูหลากหลาย ให้คุณเลือก "Profiles & Settings" [4.] จากนั้นให้คุณเลื่อนลงมาที่หัวข้อ Bank Account [5.] แล้วคลิกที่ Edit [6.] หัวข้อ Bank Account

ขั้นตอนที่สี่

ระบบจะพาคุณไปสู่หน้า Bank Accounts [7.] หากคุณเคยกรอกและอัพโหลดข้อมูลแล้ว จะมีหน้า Bank Account ขึ้นมาให้คุณตรวจสอบหรือลบออกได้ [8.]

แต่หากคุณยังไม่เคยอัพโหลดบัญชีธนาคารเข้าระบบ ให้คุณใส่ข้อมูลให้เหมือนกับหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่อัพโหลดเข้ามา [9.] กรุณากรอกให้ถูกต้องทุกตัวอักษร ในทุกช่องที่ให้กรอกข้อมูล มิฉะนั้นจะไม่สามารถกดเงินออกไปได้

โดยข้อมูลที่คุณต้องกรอกและอัพโหลดมีดังนี้

  • Bank: เลือกธนาคารตามสมุดบัญชีธนาคาร

  • Account Name: ชื่อบัญชี

  • Account Type: เลือกประเภทบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

  • Account No.: กรอกเลขที่บัญชี

  • Branch: ระบุสาขาของธนาคาร (ตามสมุดบัญชีธนาคาร)

  • Book Bank: อัพโหลดสำเนาสมุดบัญชีธนาคารตามที่กรอกข้างต้น เพื่อยืนยันข้อมูล (ขีดคร่อมสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

หากคุณต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งบัญชีธนาคาร สามารถเพิ่มได้ที่ Add Bank Account หรือ Add PromptPay Account [10.]
**หมายเหตุ
คุณไม่สามรถใช้ PromtPay Account เป็นบัญชีรับเงินหลักได้

ขั้นตอนที่สุดท้าย

อย่าลืม! กด Save [11.] หลังจากใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หัวข้อ Bank Accounts หากได้รับการยืนยันบัญชีธนาคารแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก Pending เป็น Approved

Did this answer your question?