Affiliate
Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago


การแสดงผลจำนวนของผู้ที่เข้ามาซื้อบัตรผ่านทางตัวแทนการจำหน่ายหรือตัวแทนประชาสัมพันธ์ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในระบบ

ระบบจะแสดงผลแยกเป็นรายตัวแทนที่คุณสร้างไว้ และจะแสดงข้อมูลดังนี้

  • Paid Ticket Count : จำนวนบัตรที่ขายได้

  • Percentage (Tickets) : เปอร์เซ็นที่ขายบัตรได้จากผลรวมทั้งหมดของบัตรที่ตั้งขายในอีเว้นท์นั้นๆ

  • Paid Order Count : จำนวนรายการคำสั่งซื้อที่ขายได้

  • Percentage (Orders) : เปอเซ็นต์ของรายการคำสั่งซื้อ

ข้อมูลนี้ทำให้คุณสามารถนำไปคิดเป็นค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนให้ตัวแทนจำหน่ายที่คุณประสานงานไว้

สามารถคลิกคำว่า 'Go to generate affiliate codes' เพื่อเข้าไป generate link การขายบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้

Did this answer your question?